خوبیهات رو میشمرم تا مطمئن بشم چقدر ثروتمندم ....

خوبیهات  رو میشمرم تا مطمئن بشم چقدر ثروتمندم ....

1-      مهربونیهات

2-      بزرگواریهات

3-      گذشتت

4-      ایمانت

5-      سادگیت

6-      سخاوتت

7-      چشمهای زیبات

8-      لبخند دلنشینت

9-      صداقت کلامت

10-   و صدای آرامش بخشت

از ته دل احساس شادی میکنم که تو رو دارم که معدن همه خوبیها و زیباییهای دنیایی  ....

عشق عشقولانه احساسی  زیبا دخترونه لطیف لاو love رویایی

/ 0 نظر / 24 بازدید